Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COSMOPROF POLSKA Sp. z o.o.

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Kupującym, uiszczania ceny sprzedaży produktów przez Kupujących, uprawnienia Konsumentów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Kupującym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu, którym posługuje się Kupujący.

II.    DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedający:

COSMOPROF POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą: ul Jolanty 5a, 72-006 Mierzyn, KRS: 0000358936, NIP: 6252419411, REGON: 241631930

e-mail:bok@casmarastore.com.

 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://casmarastore.com, za pośrednictwem którego Kupujący może składając zamówienie zawrzeć ze Sprzedającym umowę sprzedaży Produktów.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku ze zm.
 6. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 7. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: dane Kupującego, rodzaj i ilość zakupionych produktów, rodzaj dostawy, formę płatności, miejsce wydania rzeczy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 9. Produkt – rzecz, która może być przedmiotem zamówienia, a która prezentowana jest w Sklepie przy określeniu jego ceny i jednostki miary oraz opisem właściwości odpowiadającemu opisowi stosowanemu przez producenta.
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyboru Kupującego.
 11. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem świadczenia Sprzedającego na rzecz Kupującego.
 12. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenniku dostaw, znajdującym się pod adresem: cennik-dostawy
 13. Płatność – forma dokonania zapłaty przez Kupującego za przedmiot umowy i dostawę, wymieniona pod adresem .
 14. Adres dostawy - imię i nazwisko albo nazwa podane przez Kupującego w zamówieniu wraz z oznaczeniem miejscowości wraz z kodem pocztowym i położenia w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości).
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 17. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o Produkcie.
 18. Termin realizacji – podana na karcie produktu szacowana liczba godzin lub dni roboczych dostarczenia Przedmiotu umowy do Kupującego.
 19. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 20. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 21. Wada fizyczna –niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowiwydana w stanie niezupełnym;
 22. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

III. WARUNKI OGÓLNE UMOWY

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 2. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. wysłania na wskazany adres e-mail: potwierdzenia Zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10, Safari lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px, z włączoną obsługą pilków Cookies.

 

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.  
 2. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 3. Kupujący może skorzystać z opcji rejestrowania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.
 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.
 5. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a)    poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając adres e-mail oraz hasło, a także dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko lub nazwa firmy oraz adres dostawy, opcjonalnie numer telefonu),

b)    akceptacji Regulaminu,

c)    wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego.

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 2. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Kupującego. Każdorazowe logowanie do konta Kupującego odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail i hasło).
 3. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania i aktualizacji podanych danych oraz usunięcia konta w Sklepie.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Kupującego, podanych podczas rejestracji Kupujący powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

 

V. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy.
 3. Kupujący dokonuje zakupu produktów zgodnie z podaną ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór adresu dostawy;
  5. w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Kupujący może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z dostawcą;
  6. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. W przypadku dokonania rejestracji, Kupujący w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto oraz dokonać czynności jak w ust 4 lit a-f.
 6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Kupującego. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do realizacji (przyjęcie oferty), o czym informuje on Kupującego mailowo w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia, potwierdzając złożenie zamówienia (Potwierdzenie zamówienia).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą Potwierdzenia zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego albo zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze)
 10. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia albo zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 11. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 12. Punktów 10 i 11 nie stosuje się, jeżeli Sprzedający uzgodnił indywidualnie z Kupującym odbiór osobisty i płatność przy odbiorze. Wtedy realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po dokończeniu procesu składania zamówienia przez Kupującego.
 13. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego.
 14. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedający może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

 

VI. DOSTAWA

 

 1. Produkty zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego na zlecenie Sprzedającego przez firmę kurierską, Pocztę Polską lub innego operatora pocztowego. Sprzedający może uzgodnić indywidualnie z Kupującym odbiór osobisty.
 2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy przez Kupującego i w Cenniku dostaw.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.
 4. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

 

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

VII. RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego faksem lub pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe do składania reklamacji znajdują się w pkt I.2 niniejszego regulaminu. Koszt połączenia są zgodnie z taryfą operatora. Zaleca się, aby reklamacje były składane w formie pisemnej.
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Reklamując zakupiony towar Konsument zobowiązany jest do wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Konsumenta.
 5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

      chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający w terminie czternastu dni zawiadomi o swoim stanowisku wobec złożonego:
  1. oświadczenia o obniżeniu ceny;
  2. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  3. żądania usunięcia wady.

Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Bieg terminu rękojmi za wady prawne rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 7. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi.

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu świadczenia realizacji Umowy przez Sprzedawcę, rejestracji i logowana do konta Kupującego oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedającego, pod warunkiem uzyskania zgody Kupujących.
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Opcjonalnie Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (przesyłanie Newslettera).
 4. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 5. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).  W szczególności Sprzedający jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmuje środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, a także zgłasza zbiory danych osobowych do GIODO.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 7. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa wglądu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania, aktualizacji oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie i ich usunięcia.
 8. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

IX. PRZERWY TECHNICZNE

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

X. POLITYKA COOKIES

 

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

3.  Pliki cookies  wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) statystycznych (analiza zachowań Kupujących na stronie Sklepu, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących);

c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

d) uwierzytelniania Kupującego, zapamiętania ustawień i utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego.

5. Kupujący może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Kupującego. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów.

7. Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 01 05 2015 r.


Do pobrania

 

 1. Wzór - odstąpienie od umowy
 2. Wzór - zgłoszenie wady